سامانه لایحه نویسی مالیاتی

پس از برگزاری اولین دوره ی غیرحضوری لایحه نویسی مالیاتی و استقبال کم نظیر همراهان همیشگی آقای مالیات، تصمیم جدیدی مبنی بر افزودن بخش لایحه نویسی مالیاتی به سامانه گرفته شد.
هدف از این اقدام سهولت بخشی به روند اداری امور مالیاتی شرکت ها و اطمینان بخشی جهت تدوین و ارائه ی لایحه ی مد نظر به صورت فنی و و قانونی خود می باشد.